Aktualno??ci

Czytaj ca│oŠ…
 
Aktualno??ci
Zasady badania SQAS

·         (Aktualizacja z dnia 15 lipca 2014)

·         Aktualizacja z dnia 14 listopada 2014

Zosta??y opracowane nowe (zweryfikowane i poprawione) wersje wi─?kszo??ci kwestionariuszy

SQAS/ESAD, które nosz─? nazw─? SQAS 2015.

 

Kwestionariusze SQAS 2015 s─? dost─?pne w wersji angielskiej na stronie internetowej CEFIC/SQAS, w sekcji: Download/Download questionnaires. Wersje polskie nowych kwestionariuszy b─?d─? dost─?pne po zaakceptowaniu t??umacze?? przez CEFIC.

 

Zmiany w stosunku do kwestionariuszy SQAS 2011 s─? dokonane literami w kolorze niebieskim.

 

Badania SQAS b─?d─? prowadzone w oparciu o wersj─? kwestionariuszy SQAS/ESAD 2011 do 31 grudnia 2014.  Od stycznia 2015 zaczn─? obowi─?zywa─? kwestionariusze SQAS/ESAD 2015.

Z powodów technicznych zosta?? przed??u??ony okres stosowania kwestionariuszy SQAS/ESAD 2011 do 31 marca 2015.  Nowe kwestionariusze SQAS/ESAD 2015 b─?d─? obowi─?zywa─? od 1 kwietnia 2015

CEFIC nie wprowadzi okresu przej??ciowego umo??liwiaj─?cego wybór kwestionariusza do badania.

  •  Nowe zaplanowane na 2015 rok badania SQAS  mo??na w dotychczasowy sposób umieszcza─? w systemie na Li??cie Planowanych Bada?? na rok 2015; zmiany wynikaj─?ce z nowego systemu zostan─? wprowadzone na pocz─?tki nast─?pnego roku przez firm─? Pharox (IT Provider obs??uguj─?cy CEFIC).

 


  •  Ewentualne badania mi─?dzyokresowe intermediate assessment dla bada?? wykonanych w roku 2014 musz─? zosta─? dokonane do ko??ca bie??─?cego roku; nie b─?dzie mo??na ich zamieszca─? w roku  2015 b─?dzie mo??na wykonywa─? równie?? po 1/04/2015, do ko??ca wa??no??ci raportu pierwotnego.


  • Jedyne dotychczasowe kwestionariusze, które nie ulegaj─? zmianie, to: Rail Carrier 2011, ESADChlorinated Solvents i ESAD F&G.  Do czasu ich weryfikacji b─?d─? u??ywane dotychczasowe kwestionariusze 2011.

 

 

  • Badaniu Safety & Quality Assessed System (SQAS) poddaj─? si─? firmy z bran??y TSL pracuj─?ce  na rzecz producentów chemicznych (dystrybutorzy, magazyny, transport drogowy, kolejowy, intermodalny) oraz podmioty wspomagaj─?ce ich funkcje w zakresie jako??ci i bezpiecze??stwa (myjnie cystern, terminale prze??adunkowe).
  • Badanie SQAS wykonuj─? jedynie uprawnieni, akredytowani przez CEFIC rzeczoznawcy (SQAS Accredited Assessors)
  • Wynikiem badania jest szczegó??owy raport, zamieszczony w elektronicznej bazie danych CEFIC/SQAS (oraz informacja na stronie www.sqas.org) aktywny przez 3 lata.  Po tym czasie raport jest archiwizowany, a firma powinna podda─? si─? ponownemu badaniu.  Istnieje tak??e mo??liwo??─? wcze??niejszego powtórnego badania, je??li w firmie zasz??y istotne zmiany.
  • Po zamieszczeniu raportu z badania przez uprawnionego rzeczoznawc─?, badana firma ma prawo u??ywa─? do celów promocyjno marketingowych znaku "SQAS Assessed Company" na zasadach okre??lonych przez CEFIC.  
  • Informacja o wykonanym badaniu w firmie nie jest jednoznaczna z gwarancj─? spe??nienia wszystkich punktów norm systemu zarz─?dzania jako??ci─? i najlepszych praktyk, a wi─?c nie jest certyfikatem. Natomiast szczegó??owy raport wraz z komentarzami ukazuje silne i s??abe strony badanej firmy i jej dzialania.
  • Producenci towarów chemicznych analizuj─?c zawarto??─? raportów przebadanych firm s─? w stanie wybra─? do wspó??pracy podmioty najbardziej pasuj─?ce pod wzgl─?dem logistyki, zapewniaj─?ce oczekiwany poziom bezpiecze??stwa i jako??ci us??ug (dystrybutorów, magazynów i firm transportowych).  Te z kolei sprawdzaj─? swoich kontrahentów i podwykonawców: myjnie cystern, warsztaty, terminale prze??adunkowe i inne firmy transportowe.  Ten sposób wymusza zwi─?kszenie bezpiecze??stwa i popraw─? jako??ci operacji prowadzonych  w pe??nym ??a??cuchu dostaw od producenta do finalnego odbiorcy.
 
« poprzedni artyku│   nastŕpny artyku│ »
© 2016 SQAS.pl - Safety and Quality Assessment System